Loading...
مشاورین املاک در اتاوا

اجزای قرارداد خریدIrrevacability Date/Time  

مدت زمانی‌ است که پیشنهاد شما برای خرید ملک معتبر است. فروشنده میتواند پیشنهاد شما را بپذیرد، رد کند و یا پیشنهاد دیگری به شما بدهد. اگر فروشنده در زمان مشخخص شده پاسخی به شما ندهد، پیشنهاد خرید شما باطل میشود. در عین حل در طول مدت اعتبار پیشنهاد خرید، شما نمیتوانید از نظر خود منصرف شوید


Completion Date  

تاریخی‌ است که سند ملک به نام شما منتقل میشود. بی‌ توجه به زمان تکمیل مراحل اداری، خانه باید از نیمه شب قبل از تاریخ انتقال سند، تخلیه ٔ و آماده تحویل باشد


Title Search

وکیل شما باید با مرور مدارک ثبت شده در استان مطمئن شود که انتقال سند به شما هیچ اشکال قانونی‌ ندارد

بیعانه است که بابت خرید خانه پرداخت میشود. این مبلغ معمولا به حساب مشاور املاک فروشنه و به صورت امانی پرداخت میشود.


Fixture

هر چیزی ک به صورت دائیم به ساختمان متصل شده باشد (مانند وان همام، کابینت آشپزخانعا، ...) است که فخشی از ملک مورد خرید محسوب میشود


  • وسایل منقولی که قابل جابجایی هستند و بخشی از ملک محسوب نمیشوند. مانند لوستر، پرده، ... در صورت تمایل این مورد میتوانند به پیشنهاد خرید اضافه شوند تا به خریدار منتقل شوند

Deposit


بیعانه است که بابت خرید خانه پرداخت میشود. این مبلغ معمولا به حساب مشاور املاک فروشنه و به صورت امانی پرداخت میشود


چه اتفاقی‌ بعد از پیشنهاد خرید میافتد؟


بعد از اینکه شما پیشنهاد خرید را امضا کردید، مشاور املاکتان پیشنهاد شما را به مشاور املاک فرشند ارایه می‌کند. در این مرحله سه اتفاق ممکن است رخ بدهدفروشنده پیشنهاد شما را بکلی رد کند و یا بدون پاسخ بگذارد 

فروشنده پیشنهاد شما را بپذیرد 

 فروشند با انجام تغییراتی در پیشنهاد شما، پیشنهاد جدیدی را به شما ارایه کند